Çevre İzin İşlemleri

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;
1-Hava Emisyonu
2-Çevresel Gürültü
3-Atıksu Deşarjı
4-Derin Deniz Deşarjı
konularından en az birini içeren izni ifade etmektedir.
Çevre İzni/Geçici Faaliyet Belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.
a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

Çevre Lisans İşlemleri

Lisans Konuları (Geri Kazanım)
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı
Lisans Konuları (Ön İşlem)
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma (Tip1-Tip2-Tip3)
 • Gemi Geri Dönüşüm Tesisi
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal/ ÖTA İşleme
 • ÖTA Geçici Depolama
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • Atık Kabul Tesisi
 • PCB Arındırma
Lisans Konuları (Ara Depolama)
 • Atık Ara Depolama Tesisi
 • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi
 • Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
Lisans Konuları (Bertaraf)
 • Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)
 • Düzenli Depolama
Maden Atığı Bertarafı
 • Depolama
 • Derine Enjeksiyon
 • Alıcı Ortamda Bertaraf
Biyobozunur Atık İşleme
 • Mekanik Ayırma
 • Biyokurutma
 • Biyometanizasyon
 • Kompost

(ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların yürütüldüğü ÇED süreçlerinde uyulacak idari ve teknik usul ve esaslar 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” tarafından düzenlenmektir.

ÇED süreçlerine ait nihai durum uygun bulunması halinde, üç kategoride değerlendirme yapılmaktadır.

1- Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu

2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir

3- Çevresel Etki Değerlendirmesi Kapsamı Dışında

İlgili yönetmelik kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi” süreçleri tamamlanmayan projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere , proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek işletmeler için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek maksadıyla verilen hizmete çevre danışmanlık hizmeti denilmektedir.
Yetkili çevre danışmanlık firması aracılığıyla işletmeler ihtiyaçlarını ve yasal zorunluluklarını karşılamaktadır.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmeler çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
Ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Çevre Danışmanı / Çevre Mühendisinin mükellefiyetleri şunlardır:
a) Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle yükümlüdür.
b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya sorumlusuna sunmakla yükümlüdür.
c) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmakla yükümlüdür.
ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemekle yükümlüdür.
d) İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yapmakla yükümlüdür.
e) Mevsimlik çalışan işletmelere, çevre yönetimi hizmeti verilmesi durumunda, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu hazırlamak ve işletme çalışanlarına ve sorumlularına çevresel konularda eğitim vermekle yükümlüdür.
f) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakanlıkça belirlenerek ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.
g) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin sonucu aylık faaliyet raporuna yazmakla yükümlüdür.
ğ) İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmekle yükümlüdür.
h) İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
ı) Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.
i) Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmakla yükümlüdür.
j) Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.
Bir çevre mühendisi , Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilir.Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hizmeti verecek çevre mühendisinin en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye haiz olması gerekmektedir.Hizmet verilecek işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimi hazırlanarak ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden çevre ve şehircilik bakanlığına bildirilir.

Atık Taşıma İşi – Araç Lisansı Hizmetleri

 • Atık taşıyacak aracın model yaşı 10’dan küçük olması gerekmektedir.
 • Atık taşıyacak firmanın oda sicil kaydı , ticaret sicil gazetesi olması gerekmektedir.
 • Atık taşıma işi yapacak firmanın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Atık taşıma işi yapacak firmanın çevre danışmanlık hizmeti alması yasal zorunluluktur.
 • Atık taşıma işi yapacak firmanın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alması yasal zorunluluktur.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2) Taşıt Belgesi veya Taşıt Kartı olması gerekmektedir.
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ,atık taşıyacak araç için yaptırılması gerekmektedir.
 • Aracın ön,arka ve yan taraflarında dikey yüksekliği en az 20 cm olan “ATIK TAŞIMA ARACI” ibaresi ve tehlikelilik işaretlerinin olması gerekmektedir.Araçta taşınacak atıklara ilave olarak “Atık Akü” ve “Atık Yağ” taşınacak olması durumunda bu ibarelerinde aracın üzerinde yer alması gerekmektedir.
 • Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler ve Acil Müdahale Planı araçta bulundurulmalıdır.
 • Araçlara monte edilmiş mobil cihaz olması ve cihazın çalışır vaziyette olması gerekmektedir.
 • ATSS (Arvento) ile yapılan sözleşmede araçta bulunan cihazın ID numarası sözleşmede yer alması gerekmektedir.
 • Aracın ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi Mevcut mudur? (Çekici veya Römork eklenecekse diğer tüm çekici ve römorkların TSE belgeleri istenilmektedir.)
 • TSE tarafından düzenlenen ve Araç Kontrol Merkezi (AKM) tarafından inceleme ve kontrolleri sağlanan araçlara verilen “ATIK TAŞIMA ARACI UYGUNLUK BELGESİ” nin alınması gerekmektedir.
 • Araç sürücülerinin SRC5/ADR şoför eğitim sertifikası olması gerekmektedir.
 • Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak araç sürücülerinin mobil cihaz (tablet) kullanımına ilişkin eğitim almış olmaları ve sertifikaları olması gerekmektedir.
 • Yukarıda bahsi geçen hususları sağlayabiliyorsanız, çevre danışmanlarımız tarafından çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvurunuz yapılarak ATIK TAŞIMA İŞİ YAPAN FİRMA LİSANSI ve ATIK TAŞIYAN ARAÇ LİSANSI süreçleriniz tamamlanır.
(EÇBS) ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
İşletmelerin beyan, bildirim ve başvurularını yapabilmeleri için entegre çevre bilgi sistemi üzerinden kayıt oluşturup , firma adına yetkili girişi yaparak ilgili modüller üzerinden beyan, bildirim ve başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Aşağıda EÇBS üzerinde kayıtlı sistemlerin listesi verilmiştir.
AAT/DD Proje Onayları
  Atık Su Bilgi Sistemi
Ambalaj Bilgi Sistemi
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS)
BEKRA Bildirim Sistemi
Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi
Çevre İthalat / İhracat İzinleri Uygulaması
Çevre İzin ve Lisans Uygulaması (e-izin)
Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU)
Düzensiz Atık Depolama
EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
EKOK Metal
e-OBK
F-Gaz Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı  (EKOMVET)
F-Gaz Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET)
Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
Geri Kazanım Katılım Payı Bildirim Sistemi (GEKAP)
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Sistemi
Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)
Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
Laboratuvar Yetkilendirme
(MELBES) Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
PCB Envanteri (PCB)
Sera Gazları İzleme,Raporlama ve Doğrulama
Sıfır Atık Bilgi Sistemi
Tabiat Varlıklarını Koruma ve İzleme Sistemi
Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi İşlemleri)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

SEVESO Uygulamaları – BKÖP – Güvenlik Raporu

Tıbbi Atık Yönetim Planı

Sağlık kuruluşlarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden tıbbi atıkların yönetiminin sağlanabilmesi amacıyla 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan tıbbi atık yönetim planında;
tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi,
tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar,
tıbbi atık miktarları,
tıbbi atık toplama sıklığı,
tıbbi atık toplama rotası,
tıbbi atık geçici depolama sistemleri,
tıbbi atık toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu,
tıbbi kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler,
tıbbi  atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri
başta olmak üzere detaylı bilgilere yer verilmektedir. İş bu rapor her yıl ilgili yönetmelik hükümleri dikkate alınarak çevre danışmanı veya enfeksiyon komitesi tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerine atık yönetimi denir.
Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plana atık yönetim planı denir.
EK-1
ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE
ATIK KODU AÇIKLAMALARI
 1. Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi
Ek-4 atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen atık kodu belirleme hiyerarşisi uygulanır;
(1) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
(2) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
(3) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
(4) Eğer atık, 16 ncı bölümde de tanımlanamıyorsa, atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz ile belgelenmesi zorunludur.
 1. Atık Kodu Açıklamaları
Ek-4 atık listesinde altı haneli atık kodlarının yanında yer alan işaretlerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir;
Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atıklardır.
(A) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan işaret atığın kesin tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıklar analiz yapılmaksızın kesin tehlikeli olarak sınıflandırılır.
(M) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan işaret atığın muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen atığın tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır.
99 ile biten atıklar: Altı haneli atık kodu 99 ile biten atıklar tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak sınıflandırılması gerçekleştirilmemiş, listede başka türlü tanımlanmamış atıkları tanımlar. Bu atık kodunun kullanılmasında “Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi” ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.
III. Atığın Tehlikelilik Durumu (Değişik:RG-23/3/2017-30016)
Muhtemel tehlikeli atık olarak tanımlanan atıkların uygun atık kodunun belirlenmesi için tehlikelilik özellikleri ve konsantrasyonlarının belirlenmesi çalışmaları yapılır. Çalışma sonucunda atığın EK-3/B’de yer alan konsantrasyon değerlerinin üzerinde olduğunun tespiti halinde (M) ile işaretli atık kodu kullanılır. Çalışma sonucunda atığın EK-3/B’de yer alan konsantrasyon değerlerinin altında olması halinde ise ilgili bölümdeki uygun tehlikesiz atık kodu ile atık sınıflandırılır. Muhtemel tehlikeli atık kodu (M) ile bağlantılı olan tehlikesiz atık kodu, atığın tehlikesiz olduğu kanıtlanmadan kullanılmaz.
EK-2/A
BERTARAF YÖNTEMLERİ
D1     Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri)
D2     Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri)
D3     Derine enjeksiyon (1) (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri)
D4     Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri) (2)
D5     Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri)
D6     Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım (3)
D7     Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım (3)
D8     D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler
D9     D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri)
D10   Yakma (Karada)
D11   Yakma (Deniz üstünde) (4)
D12   Sürekli depolama (5) (bir madende konteynerlerin yerleştirilmesi ve benzeri)
D13   D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma
D14   D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama
D15   D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
Açıklama:
(1) D3 Derine enjeksiyon: Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.
(2) Bu yöntemin uygulanmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.
(3) Bu yöntemlerin uygulanmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.
(4) D11 Yakma (Deniz üstünde): Bu yöntem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yasaklanmıştır.
(5) D12 Sürekli depolama: Kapalı maden ocaklarında atıkların konteynerler içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.
EK-2/B
GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1     Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma
R2     Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi
R3     Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)
R4     Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü
R5     (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Diğer inorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü
R6     Asitlerin veya bazların yeniden üretimi
R7     Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı
R8     Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı
R9     Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer yeniden kullanımları
R10   Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı
R11   R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı
R12   Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi (1)
R13   R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların ara depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
 
Açıklama:
(1) R12: Uygun bir R kodu yoksa R1’den R11’e kadar numaralandırılmış işlemler öncesinde yapılacak söküm, tasnif etme, kırma, sıkıştırma, peletleme, kurutma, parçalama, şartlandırma, yeniden ambalajlama, ayırma, harmanlama ya da karıştırma gibi ön işlem faaliyetlerini kapsayan işlemleri içerebilir.

Mühendislik Hizmetleri

ıso yönetim sistemleri

Su ve Atıksu

Arıtma

Deşarj İzin Belgesi

FEN WATER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) OTOGAZ İSTASYONU / DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR HİZMETİ

Dolum tesisi ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.
Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilmektedir.
Sorumlu Müdür Yükümlülükleri
Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile aşağıda bahsi geçen maddelerden yükümlüdür.
a)Tesisin ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin vermemek,
c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,
ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunmasına izin vermemek,
d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,
e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,
f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,
g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilendirmek,
ğ)Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek,
h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,
ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek,
ile yükümlüdür.
FEN ÇEVRE olarak Sorumlu müdür sertifikası olan mühendislerimizle hizmetinizdeyiz.
 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,
İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,
Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,
Sorumlu Müdür:Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.
İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini, 
Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini
Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,
Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
Gayrisıhhî müesseseler için sınıf tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini yapılır.
Sağlık koruma bandı
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.
Deneme izni
Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir.Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.
Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (…)(1) mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. 
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Referanslarımız

Gerçekleştirdiğimiz büyük ve küçük projeleri inceleyerek, kalitemiz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.